SYARAT KAMI

Terma Penggunaan PERJANJIAN: Penggunaan laman web dan perkhidmatan ini di laman web ini yang disediakan oleh Dealscanner.io (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web") adalah tertakluk kepada Terma & Syarat berikut, semua bahagian dan sub-bahagiannya secara khusus digabungkan dengan rujukan di sini. Perjanjian ini akan mengawal penggunaan semua halaman di laman web ini (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Laman Web") dan sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh atau di Laman Web ini ("Perkhidmatan").

1) DEFINISI
“Perjanjian” merujuk kepada Syarat penggunaan ini dan Polisi Privasi serta dokumen lain yang diberikan kepada anda oleh Laman Web.

"Kami", "kami" dan "kami" adalah rujukan kepada DEALSCANNER.IO.

“Pengguna”, “Anda” dan “anda” menandakan orang yang mengakses tapak web untuk mengambil atau menggunakan sebarang perkhidmatan daripada kami. Pengguna hendaklah termasuk syarikat, perkongsian, peniaga tunggal, orang, badan korporat atau persatuan mengambil perkhidmatan Laman Web ini.

” Laman web” hendaklah bermakna dan termasuk dealscanner.io dan mana-mana Laman Web pengganti Syarikat atau mana-mana sekutunya.

Pihak: Secara kolektif, pihak-pihak kepada Perjanjian ini (Kami dan Anda) akan dirujuk sebagai Pihak.

2) PERSETUJUAN & PENERIMAAN
SILA BACA SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN INI, DASAR PRIVASI KAMI DAN SEMUA SYARAT TAMBAHAN YANG BERKENAAN (KOLEKTIF, "SYARAT") DENGAN TELITI, KERANA IA MENGANDUNGI SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN YANG MEMPENGARUHI HAK, KEWAJIPAN DAN REMEDI ANDA BERHUBUNGAN DENGAN PERKHIDMATAN ANDA . CONTOHNYA, SYARAT TERMASUK:

• KEWAJIPAN ANDA UNTUK MEMATUHI SEMUA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKENAAN.

• HAD LIABILITI KAMI KEPADA ANDA; DAN

• SYARAT ANDA MENGEJAR TUNTUTAN ATAU MENCARI BANTUAN TERHADAP KAMI (TERMASUK PELEPASAN MONETARI, INJUNKTIF DAN PERAKUAN) ATAS ASAS INDIVIDU, BUKANNYA SEBAGAI PESERTA DALAM MANA-MANA ​​KELAS ATAU TINDAKAN PERWAKILAN ATAU PROCETIF.

AKSES ANDA KEPADA DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ADALAH SYARAT PADA PENERIMAAN DAN PEMATUHAN ANDA TERHADAP SEMUA SYARAT YANG BERKENAAN. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini atau Dasar Privasi kami, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan dengan serta-merta. Kami berhak untuk menukar Syarat ini pada bila-bila masa (lihat “Perubahan kepada Syarat ini” di bawah.) Dengan mengakses, menyemak imbas dan/atau menggunakan Perkhidmatan selepas kemas kini kepada Syarat ini disiarkan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat yang dikemas kini . TERMA INI DAN DASAR PRIVASI KAMI MENJADI PERJANJIAN MENGIKAT ANTARA ANDA DAN DEALSCANNER.IO.

Akibat Ketidakpatuhan
Kegagalan anda untuk mematuhi Syarat boleh mengakibatkan penggantungan atau penamatan akaun anda dan/atau akses kepada Perkhidmatan dan boleh menyebabkan anda dikenakan hukuman sivil dan jenayah.

3) SEKATAN UMUR Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 13 (Tiga belas) tahun untuk menggunakan Laman Web ini, atau mana-mana Perkhidmatan yang terkandung di sini. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 13 tahun dan boleh bersetuju secara sah dengan Perjanjian ini. Kami tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang salah nyata umur anda.

• Kami tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan, kesahihan atau ketepatan masa maklumat yang disenaraikan oleh kami.

• Kami membuat perubahan penting pada Syarat penggunaan ini dari semasa ke semasa, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan secara jelas notis perubahan tersebut atau melalui komunikasi e-mel.

• Laman web ini dilesenkan kepada anda atas dasar terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh sublesen, semata-mata untuk digunakan berkaitan dengan Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi, peribadi, bukan komersial anda, tertakluk kepada semua Syarat penggunaan Perjanjian ini kerana ia terpakai pada Perkhidmatan.

4) LESEN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB Kami mungkin memberi anda maklumat tertentu kerana penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan anda. Maklumat sedemikian mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada, dokumentasi, data atau maklumat yang dibangunkan oleh kami, dan bahan lain yang mungkin membantu dalam penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan anda ("Bahan Kami"). Tertakluk kepada Perjanjian ini, kami memberi anda lesen tidak eksklusif, terhad, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Bahan Kami semata-mata berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda. Bahan kami tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain, dan lesen ini ditamatkan apabila anda berhenti menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan atau pada penamatan Perjanjian ini.

5) KANDUNGAN PENGGUNA Tanggungjawab Kandungan.

Laman web ini membenarkan anda berkongsi kandungan, menyiarkan ulasan, maklum balas, dsb. tetapi anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan yang disiarkan oleh anda. Anda menyatakan bahawa anda memerlukan kebenaran untuk menggunakan kandungan tersebut.

Apabila menyiarkan kandungan ke tapak web, sila jangan siarkan kandungan yang:

• mengandungi bahasa atau ungkapan yang kurang sopan, cabul, kesat, perkauman atau kebencian, teks, gambar atau ilustrasi yang lucah atau kurang selera, serangan menghasut yang bersifat peribadi, perkauman atau keagamaan.

• adalah memfitnah, mengancam, memperlekehkan, sangat menghasut, palsu, mengelirukan, penipuan, tidak tepat, tidak adil, mengandungi keterlaluan atau tuntutan yang tidak berasas.

• melanggar hak privasi mana-mana pihak ketiga, secara tidak munasabah berbahaya atau menyinggung mana-mana individu atau komuniti.

• mendiskriminasi atas alasan bangsa, agama, asal usul negara, jantina, umur, status perkahwinan, orientasi seksual, atau ketidakupayaan, atau merujuk kepada perkara sedemikian dalam apa-apa cara yang dilarang oleh undang-undang.

• melanggar atau menggalakkan secara tidak wajar pelanggaran mana-mana undang-undang, peraturan, atau ordinan perbandaran, negeri, persekutuan atau antarabangsa.

• menggunakan atau cuba menggunakan akaun, kata laluan, perkhidmatan atau sistem orang lain kecuali yang dibenarkan secara nyata oleh Syarat penggunaan memuat naik atau menghantar virus atau fail lain yang berbahaya, mengganggu atau merosakkan.

• menghantar mesej berulang yang berkaitan dengan pengguna lain dan/atau membuat komen yang menghina atau menyinggung tentang individu lain atau mengulangi penyiaran sebelumnya bagi mesej yang sama di bawah berbilang e-mel atau subjek.

• Sebarang kandungan yang diserahkan yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut, akan ditolak. Jika pelanggaran berulang berlaku, kami berhak untuk membatalkan akses pengguna ke tapak web tanpa notis awal.

6) HARTA INTELEK Anda bersetuju bahawa Laman Web dan semua Perkhidmatan yang kami sediakan adalah hak milik Dealscanner.io, termasuk semua hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan, paten dan harta intelek lain ("IP Kami"). Anda bersetuju bahawa kami memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap IP Kami dan bahawa anda tidak akan menggunakan IP Kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau melanggar. Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula atau mengedarkan IP Kami dalam apa jua cara, termasuk secara elektronik atau melalui pendaftaran sebarang tanda dagangan baharu, nama dagangan, tanda perkhidmatan atau Pencari Sumber Seragam (URL), tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada kami.

• Untuk menjadikan Laman Web dan Perkhidmatan tersedia kepada anda, anda dengan ini memberikan kami lesen sedunia bebas royalti, bukan eksklusif, untuk menyalin, memaparkan, menggunakan, menyiarkan, menghantar dan membuat karya terbitan bagi mana-mana kandungan yang anda terbitkan, muat naik atau sebaliknya sediakan kepada Laman Web ("Kandungan Anda"). Kami tidak menuntut hak proprietari selanjutnya dalam Kandungan anda.

• Jika anda merasakan bahawa mana-mana hak harta intelek anda telah dilanggar atau sebaliknya dilanggar oleh penyiaran maklumat atau media oleh pengguna kami yang lain, sila hubungi kami dan maklumkan kepada kami.

7) HAKCIPTA Semua kandungan yang disertakan dalam atau disediakan melalui mana-mana Dealscanner.io, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, imej, muat turun digital, penyusunan data, dan merupakan hak milik Dealscanner.io atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh Amerika Syarikat dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Penyusunan semua kandungan yang disertakan dalam atau disediakan melalui mana-mana Dealscanner.io adalah hak milik eksklusif Dealscanner.io dan dilindungi oleh Kami. dan undang-undang hak cipta antarabangsa.

Pelanggaran Hak Cipta

Kami tidak membenarkan sebarang kandungan yang melanggar hak cipta. Penggunaan kandungan berhak cipta orang lain tanpa kebenaran yang sepatutnya atau alasan yang sah dari segi undang-undang boleh menyebabkan pelanggaran dasar Dealscanner.io.

Pada masa yang sama, bukan semua penggunaan kandungan berhak cipta tanpa kebenaran merupakan suatu pelanggaran. Pengecualian kepada pelanggaran hak cipta, seperti doktrin penggunaan saksama atau undang-undang lain yang berkenaan, membenarkan penggunaan karya berhak cipta dalam keadaan tertentu.

Pembuangan Kandungan; Penggantungan atau Penamatan Akaun

Sebarang kandungan pengguna yang melanggar hak cipta orang lain boleh dialih keluar. Akaun tersebut mungkin digantung atau ditamatkan kerana berbilang pelanggaran hak cipta berkaitan dengan penggunaan tapak Dealscanner.io, atau pelanggaran lain Syarat Perkhidmatan dan Garis Panduan Komuniti. Kami berhak untuk menolak mana-mana pemegang akaun yang akaunnya telah digunakan untuk aktiviti tidak wajar daripada membuka akaun baharu di tapak Dealscanner.io, atau sebaliknya dihoskan oleh Dealscanner.io.

Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta

a. Menghubungi pengguna secara langsung mungkin menyelesaikan aduan anda dengan lebih cepat dan dengan cara yang lebih bermanfaat kepada anda, pengguna dan komuniti kami. Anda juga boleh memfailkan Laporan Pelanggaran Hak Cipta.
b. Semua aduan hendaklah mengandungi maklumat yang diminta dalam borang Laporan Pelanggaran Hak Cipta dalam talian kami. Kegagalan untuk memasukkan maklumat yang diperlukan boleh mengehadkan keupayaan kami untuk menyiasat tuntutan anda dan boleh mengakibatkan aduan anda ditolak.
c. Kami mungkin memberikan pemegang akaun maklumat hubungan anda, termasuk alamat e-mel dan nama pemilik hak cipta, dan/atau butiran aduan.
d. Sebelum menyerahkan pemberitahuan, sila ambil perhatian bahawa dengan sengaja menyerahkan laporan yang mengelirukan atau penipuan boleh membawa kepada liabiliti untuk ganti rugi di bawah seksyen 512(f) Akta Hak Cipta Milenium Digital (DMCA) Amerika Syarikat atau undang-undang serupa yang mungkin terpakai di negara lain.

Pemberitahuan Balas Pelanggaran Hak Cipta

1. Jika anda menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta yang anda percaya sebagai tersilap atau percaya bahawa anda diberi kuasa untuk menggunakan kandungan tersebut, anda boleh menghubungi pemilik hak cipta secara terus untuk meminta penarikan balik.
2. Anda juga boleh memberikan kami pemberitahuan balas melalui Borang Pemberitahuan Balas kami. Semua pemberitahuan balas hendaklah mengandungi maklumat yang diminta dalam Borang Pemberitahuan Balas. Kegagalan untuk memasukkan maklumat yang diperlukan boleh mengehadkan keupayaan kami untuk menyiasat tuntutan anda dan boleh mengakibatkan pemberitahuan balas anda ditolak.
3. Proses pemberitahuan balas akan mengambil masa untuk diselesaikan, harap bersabar. Pada masa ini, pihak yang menuntut hak cipta boleh memfailkan tindakan meminta perintah mahkamah untuk mengekalkan kandungan tersebut menurut Akta Hak Cipta Milenium Digital Amerika Syarikat (DMCA) atau undang-undang serupa di negara lain. Sila ambil perhatian bahawa kami akan memajukan keseluruhan pemberitahuan balas kepada wartawan asal, termasuk sebarang maklumat hubungan yang anda berikan, menurut Syarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi kami. Pihak yang menuntut boleh menggunakan maklumat ini untuk memfailkan tuntutan mahkamah terhadap anda.
4. Jika kami tidak menerima notis bahawa wartawan asal sedang mendapatkan perintah mahkamah untuk menghalang pelanggaran selanjutnya terhadap bahan yang dipertikaikan, kami boleh menggantikan atau menghentikan akses kepada bahan yang telah dialih keluar jika bahan itu tidak melanggar pihak ketiga. hak cipta. Keputusan untuk menyiarkan semula sebarang bahan adalah mengikut budi bicara Dealscanner.io.

8) KEWAJIPAN PENGGUNA
Sebagai pengguna Laman Web atau Perkhidmatan, anda mungkin diminta untuk mendaftar dengan kami. Apabila anda berbuat demikian, anda akan memilih pengecam pengguna, yang mungkin alamat e-mel anda atau istilah lain, serta kata laluan. Anda juga boleh memberikan maklumat peribadi, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan maklumat ini. Maklumat pengenalan ini akan membolehkan anda menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Anda tidak boleh berkongsi maklumat pengenalan sedemikian dengan mana-mana pihak ketiga, dan jika anda mendapati bahawa maklumat pengenalan anda telah terjejas, anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera secara bertulis. Pemberitahuan e-mel sudah memadai. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan dan keselamatan maklumat pengenalpastian anda serta memaklumkan kami tentang sebarang perubahan pada maklumat pengenalan anda. Menyediakan maklumat palsu atau tidak tepat atau menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan untuk penipuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang adalah alasan untuk penamatan serta-merta Perjanjian ini.

9) PENGGUNAAN YANG BOLEH DITERIMA
Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, atau sebarang tujuan yang dilarang di bawah klausa ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan dalam apa jua cara yang boleh merosakkan Laman Web, Perkhidmatan atau perniagaan am dealscanner.io.

• Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan:
• Untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau mengancam orang lain atau sebaliknya melanggar hak undang-undang mana-mana orang.
• Untuk melanggar mana-mana hak harta intelek kami atau mana-mana pihak ketiga.
• Untuk memuat naik atau menyebarkan mana-mana virus komputer atau perisian lain yang boleh merosakkan harta orang lain.
• Untuk melakukan sebarang penipuan.
• Untuk melibatkan diri dalam atau mencipta sebarang perjudian, loteri atau skim piramid yang menyalahi undang-undang.
• Untuk menerbitkan atau mengedarkan apa-apa bahan lucah atau fitnah.
• Untuk menerbitkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang menghasut keganasan, kebencian, atau diskriminasi terhadap mana-mana kumpulan.
• Mengumpul maklumat tentang orang lain secara tidak sah.
10) ANDAIAN RISIKO
Laman Web dan Perkhidmatan disediakan untuk tujuan komunikasi sahaja. Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang maklumat yang disiarkan di Laman Web Kami tidak bertujuan untuk menjadi nasihat undang-undang, nasihat perubatan, atau nasihat kewangan, dan tiada hubungan fidusiari telah diwujudkan antara anda dan kami. Anda seterusnya bersetuju bahawa penggunaan mana-mana perkhidmatan di Laman Web adalah atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang nasihat atau maklumat lain yang diberikan di Laman Web.

11) KEJURUTERAAN TERBALIK & KESELAMATAN
Anda bersetuju untuk tidak melakukan tindakan berikut:

a) Kejuruteraan songsang atau cuba untuk kejuruteraan terbalik atau membuka sebarang kod atau perisian daripada atau pada Laman Web atau Perkhidmatan.

b) Mencabuli keselamatan Laman Web atau Perkhidmatan melalui sebarang capaian yang tidak dibenarkan, pemintasan penyulitan atau alat keselamatan lain, perlombongan data, atau gangguan kepada mana-mana hos, pengguna atau rangkaian.

12) PERLINDUNGAN
Anda bersetuju untuk membela dan menanggung rugi kami dan mana-mana ahli gabungan kami (jika berkenaan) dan memastikan kami tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan dan tuntutan undang-undang, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web atau Perkhidmatan anda, anda pelanggaran Perjanjian ini, atau kelakuan atau tindakan anda. Anda bersetuju bahawa kami boleh memilih penasihat undang-undangnya dan boleh mengambil bahagian dalam pembelaannya jika kami mahu.

13) PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB
Anda memahami dan bersetuju bahawa kami (A) tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan, kesahihan atau ketepatan masa maklumat yang disenaraikan oleh kami atau mana-mana pihak ketiga; dan (B) tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa bahan yang disiarkan oleh kami atau mana-mana pihak ketiga. Anda hendaklah menggunakan pertimbangan, berhati-hati, dan akal sehat anda dalam menilai sebarang kaedah atau tawaran prospektif dan sebarang maklumat yang diberikan oleh kami atau mana-mana pihak ketiga.

Selanjutnya, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas akibat langsung, tidak langsung, atau sebarang bentuk kerugian atau kerosakan lain yang mungkin dialami oleh pengguna yang menggunakan Laman web dealscanner.io termasuk kehilangan data atau maklumat atau sebarang jenis kerugian atau kerosakan kewangan atau fizikal .

Walau apa pun Dealscanner.io, mahupun Pemiliknya, pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal atau ahli gabungan, tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kos tidak langsung, sampingan, istimewa, peristiwa atau teladan, termasuk tanpa had, kehilangan hasil, angka , penggunaan, muhibah, atau kerugian tidak ketara yang lain, berbangkit daripada (i) penggunaan atau akses anda atau kegagalan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; (ii) sebarang kelakuan atau kandungan mana-mana pihak ketiga pada Perkhidmatan; (iii) sebarang kandungan yang diperoleh daripada Perkhidmatan; dan (iv) akses yang menyalahi undang-undang, penggunaan atau pengubahan penghantaran atau kandungan anda, sama ada berdasarkan jaminan, persetujuan, kesalahan domestik (termasuk kecuaian) atau apa-apa konsep sah lain atau tidak, sama ada kami telah menyedari atau tidak tentang kemungkinan perkara tersebut. kerosakan, dan walaupun penawar yang dinyatakan di sini adalah sia-sia tujuan pentingnya.

14) DASAR SPAM
Anda dilarang sama sekali daripada menggunakan Laman Web atau mana-mana Perkhidmatan kami untuk aktiviti spam yang menyalahi undang-undang, termasuk mengumpul alamat e-mel dan maklumat peribadi daripada orang lain atau menghantar sebarang e-mel komersial besar-besaran.

15) PAUTAN & KANDUNGAN PIHAK KETIGA
Kami kadangkala boleh menyiarkan pautan ke tapak web pihak ketiga atau perkhidmatan lain. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan anda terhadap mana-mana perkhidmatan pihak ketiga yang dipautkan kepada atau daripada Laman Web Kami.

16) PENGUBAHSUAIAN & VARIASI
Kami boleh, dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda, mengubah suai Perjanjian ini. Anda bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk mengubah suai Perjanjian ini atau menyemak apa-apa yang terkandung di sini. Anda seterusnya bersetuju bahawa semua pengubahsuaian kepada Perjanjian ini adalah berkuat kuasa sepenuhnya dan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di Laman Web dan bahawa pengubahsuaian atau variasi akan menggantikan mana-mana versi terdahulu Perjanjian ini melainkan versi terdahulu secara khusus dirujuk atau dimasukkan ke dalam pengubahsuaian atau variasi terkini Perjanjian ini.

17) PERJANJIAN SELURUH Perjanjian ini membentuk keseluruhan persefahaman antara Pihak berkenaan sebarang penggunaan Laman Web ini. Perjanjian ini menggantikan dan menggantikan semua perjanjian atau persefahaman terdahulu atau sezaman, bertulis atau lisan, mengenai penggunaan Laman Web ini.

18) GANGGUAN PERKHIDMATAN Kami mungkin perlu mengganggu akses anda ke Laman Web untuk melaksanakan penyelenggaraan atau perkhidmatan kecemasan secara berjadual atau tidak berjadual. Anda bersetuju bahawa akses anda ke Laman Web mungkin terjejas oleh masa henti yang tidak dijangka atau tidak dijadualkan, atas sebarang sebab, tetapi kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh masa henti tersebut.

19) TEMPOH, PENAMATAN & GANTUNG
Kami boleh menamatkan Perjanjian ini dengan anda pada bila-bila masa atas sebarang sebab, dengan atau tanpa sebab. Kami secara khusus berhak untuk menamatkan Perjanjian ini jika anda melanggar mana-mana terma yang digariskan di sini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melanggar hak harta intelek kami atau pihak ketiga, gagal mematuhi undang-undang yang terpakai atau kewajipan undang-undang lain, dan /atau menerbitkan atau mengedar bahan haram. Jika anda telah mendaftar untuk akaun dengan Kami, anda juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menghubungi kami dan meminta penamatan. Pada penamatan Perjanjian ini, mana-mana peruntukan yang dijangka akan kekal dalam penamatan mengikut sifatnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

20) Penafian “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SEBAGAIMANA TERSEDIA”.
Perkhidmatan ini diberikan kepada Anda "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA" dan dengan semua kerosakan dan kecacatan tanpa sebarang jenis waranti. Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, Syarikat, bagi pihaknya sendiri dan bagi pihak Ahli Gabungannya dan pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya serta masing-masing, secara nyata menafikan semua waranti, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan Perkhidmatan, termasuk semua waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan bukan pelanggaran, dan waranti yang mungkin timbul daripada urusan, perjalanan prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa had kepada perkara di atas, Syarikat tidak memberikan waranti atau aku janji, dan tidak membuat sebarang representasi bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Anda, mencapai sebarang hasil yang diharapkan, serasi atau berfungsi dengan mana-mana perisian, aplikasi, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi tanpa gangguan, memenuhi sebarang piawaian prestasi atau kebolehpercayaan atau bebas ralat atau sebarang ralat atau kecacatan boleh atau akan diperbetulkan.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, Syarikat atau penyedia syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Perkhidmatan, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk termasuk di dalamnya; (ii) bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang mana-mana maklumat atau kandungan yang diberikan melalui Perkhidmatan; atau (iv) bahawa Perkhidmatan, pelayannya, kandungan, atau e-mel yang dihantar dari atau atas nama Syarikat bebas daripada virus, skrip, trojan horse, worm, malware, timebomb atau komponen berbahaya yang lain.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jenis waranti atau pengehadan tertentu ke atas hak berkanun yang terpakai bagi pengguna, jadi beberapa atau semua pengecualian dan pengehadan di atas mungkin tidak terpakai kepada Anda. Tetapi dalam kes sedemikian, pengecualian dan had yang dinyatakan dalam seksyen ini hendaklah digunakan setakat yang boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai.

21) TIADA JAMINAN
Anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda adalah atas risiko tunggal dan eksklusif anda dan bahawa mana-mana Perkhidmatan yang kami sediakan adalah atas dasar "Sebagaimana Ada". Kami dengan ini secara nyata menafikan sebarang waranti nyata atau tersirat dalam apa jua bentuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kesesuaian untuk tujuan tertentu dan waranti tersirat kebolehdagangan. Kami tidak memberi jaminan bahawa Laman Web atau Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda atau Laman Web atau Perkhidmatan tidak akan terganggu, bebas ralat atau selamat. Kami juga tidak memberi jaminan tentang kebolehpercayaan atau ketepatan sebarang maklumat di Laman Web atau diperoleh melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa sebarang kerosakan yang mungkin berlaku kepada anda, melalui sistem komputer anda, atau kerana kehilangan data anda daripada penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh anda adalah tanggungjawab anda sepenuhnya dan kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian tersebut. 22) BATASAN TANGGUNGJAWAB
Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang mungkin berlaku kepada anda kerana penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan anda, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahagian ini terpakai kepada sebarang tuntutan oleh anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan atau hasil, ganti rugi berbangkit atau punitif, kecuaian, liabiliti ketat, penipuan, atau sebarang jenis tort.

23) PERUNTUKAN AM:
1. BIDANG KUASA, TEMPAT & PILIHAN UNDANG-UNDANG: Terma-terma di sini akan dikawal oleh dan ditafsirkan oleh undang-undang Israel tanpa memberi kesan kepada mana-mana prinsip konflik undang-undang. Mahkamah Israel hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif ke atas sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan Laman Web.

2. PENYERAHAN: Perjanjian ini, atau hak yang diberikan di bawah ini, tidak boleh diserah hak, dijual, dipajak, atau sebaliknya dipindahkan secara keseluruhan atau sebahagian oleh anda. Sekiranya Perjanjian ini, atau hak yang diberikan di bawah ini, diserahkan, dijual, dipajak, atau sebaliknya dipindahkan oleh kami, hak dan liabiliti dealscanner.io akan mengikat dan menanggung mana-mana penerima serah hak, pentadbir, pengganti, dan pelaksana.

3. KEBERSIHAN: Jika mana-mana bahagian atau sub-bahagian Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah undang-undang atau penimbang tara yang berwibawa, bahagian dan sub-bahagian yang selebihnya akan dikuatkuasakan setakat yang mungkin. Dalam keadaan sedemikian, baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

4. TIADA PENGECUALIAN: Jika kami gagal untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Perjanjian ini, ini tidak akan menjadi penepian mana-mana penguatkuasaan masa hadapan peruntukan tersebut atau mana-mana peruntukan lain. Penepian mana-mana bahagian atau sub-bahagian Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian mana-mana bahagian atau sub-bahagian lain.

5. TAJUK UNTUK KESELESAAN SAHAJA: Tajuk bahagian dan sub-bahagian di bawah Perjanjian ini adalah untuk kemudahan dan organisasi, sahaja. Tajuk tidak boleh menjejaskan maksud mana-mana peruntukan Perjanjian ini.

6. TIADA AGENSI, PERKONGSIAN ATAU USAHA SAMA: Tiada agensi, perkongsian atau usaha sama telah diwujudkan antara Pihak kerana Perjanjian ini. Tiada Pihak yang mempunyai kuasa untuk mengikat pihak yang lain kepada pihak ketiga.

7. MAJEUR KEKUATAN: Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan disebabkan sebab di luar kawalan munasabahnya termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan Tuhan, tindakan pihak berkuasa awam, tindakan pihak berkuasa tentera, rusuhan, sekatan, tindakan alam dan bencana alam, dan perbuatan lain yang mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka, iaitu, COVID-19!

8. KOMUNIKASI ELEKTRONIK DIBENARKAN: Komunikasi elektronik dibenarkan kepada kedua-dua Pihak di bawah Perjanjian ini, termasuk e-mel. Untuk sebarang pertanyaan atau kebimbangan, sila gunakan borang hubungi kami di tapak web atau e-mel kepada kami [e-mel dilindungi]

Dealscanner.io
Israel
Dokumen ini dikemas kini terakhir pada 8 Oktober 2021

Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum.

Coretan Kod PHP Dikuasai oleh: XYZScripts.com